Általános szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben igénybe veszi szoláltatásunkat, figyelmesen olvassa el az Általános szerződési feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF), és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

A jelen általános szerződési feltételek Ba Norbert egyéni vállalkozó (székhely: 2030 Érd, Elöljáró utca 2., nyilvántartási szám: 50858932, adószám: 67855278-2-33), a továbbiakban: vállalkozó), minden szolgáltatására illetve termékére vonatkoznak, és a vállalkozó által készítendő terméket vagy szolgáltatást megrendelő, (a továbbiakban: megrendelő) és a vállalkozó között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül attól, hogy az írásban, szóban vagy ráutaló magatartással jött létre.

A vállalkozó arculattervezéssel, grafikai tervezéssel, weboldalak készítésével, nyomdai és elektronikus kommunikációs termékek készítésével és gyártási előkészítésével, nyomdai gyártás közvetítésével, üzlet- és gépjárműdekoráció tervezésével és kivitelezésével, marketingtevékenység támogatásához szükséges szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás.

Üzemeltetői adatok, információk:

Név: Ba Norbert egyéni vállalkozó
Székhely: 2030 Érd, Elöljáró utca 2.
Telephely: 2030 Érd, Diósdi út 43.
Adószám: 67855278-2-33
Nyilvántartási szám: 50858932
Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Érdi Járási Hivatal Érdi Kormányablak
Szerződés nyelve: magyar

Ügyfélszolgálat:

Elektronikus levelezési cím: info@kreativmindenes.hu
Telefonos elérhetőség: + 36 70 637 2991
Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 8-16 óra között
Honlap: www.kreativmindenes.hu

1. Bevezető rendelkezések
A vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

2. Megrendelés
A megrendelő a megrendelését levélben vagy elektronikus úton juttathatja el a vállalkozóhoz, annak székhelyére vagy email címére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelés akkor érvényes, ha pontosan tartalmazza a megrendelt szolgáltatást vagy terméket. Nem minősül megrendelésnek az a levélben vagy elektronikus úton eljuttatott irat, amelyből a vállalkozó nem tudja beazonosítani a szolgáltatást, vagy az nem tartalmazza a termék mennyiségét. A megrendelő a megrendeléshez kötve van, amennyiben a 2./ pontban foglaltak szerint attól nem áll el.

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 9-15 óra között.

3. Visszaigazolás
A vállalkozó a megrendelést a szolgáltatást kettő munkanapon belül levélben vagy elektronikus úton visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás vagy a megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, egységárát, a beazonosításához szükséges adatokat, valamint a szolgáltatás vagy az elkészítendő termék elkészítési határidejét. Amennyiben a megrendelőnek a termékkel kapcsolatos speciális igényei vannak, a visszaigazolás tartalmazza a vállalkozó válaszát, hogy az igényeket teljesíteni tudja-e. A vállalkozó a visszaigazolással egyidejűleg elküldi a megrendelő részére a jelen általános szerződési feltételeket is.

A megrendelő a visszaigazolástól számított három napon belül jogosult a vállalkozóhoz levélben vagy elektronikus úton küldött levélben a megrendelésétől elállni. Amennyiben a megrendelő a visszaigazolásában foglalt mennyiséget, egységárat, készítési határidőt nem fogadja el, azt a visszaigazolástól számított három napon belül kell a vállalkozóval közölni. Vállalkozó a megrendelést követően a lehető leghamarabb a munka elkészítéséhez kezd. Megrendelő köteles a rendelés törlésig vagy módosításáig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét megtéríteni.

Létrejön a felek között a szerződés, ha a megrendelő a visszaigazolásra három napon belül nem válaszol, illetve, ha a felek közötti írásos egyeztetés alapján a szolgáltatás, a termék, a mennyisége, az egységára, a határidő, valamint az egyéb speciális igények tekintetében megegyezés jön létre. A szerződés létrejöttének napja a visszaigazolás – megrendelő általi – kézhezvételét követő harmadik nap, illetve az a nap, amikor a felek közötti egyeztetés alapján a felek az előbbi feltételekben megállapodtak.

4. Kedvezmények

A vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit, vásárlási szokásaik és/vagy a vásárlási érték figyelembevételével különböző kedvezményekben részesítse. A kedvezményes árat, ingyenes kiszállítást, ill. fizetési könnyítéseket felek kötelesek az árajánlatban/visszaigazolásban, vagy egyéb módon írásban rögzíteni.

5. Alakiságok
A felek között szerződés, illetve bármiféle megállapodás csak levélben vagy elektronikus úton történhet. Levélben vagy elektronikus úton történhet a szerződés, illetve bármiféle megállapodás módosítása is. A szóban kötött szerződés vagy megállapodás nem érvényes, arra a felek jogot nem alapíthatnak, és az alapján kötelezettségek sem keletkeznek.

A szolgáltatások árai minden esetben a kész tartalmak publikálható formátumú átadására vonatkoznak. Amennyiben megrendelő célzott grafikai előkészítő szoftverekkel feldolgozható állományokat kér – azaz forrásfile-t, pl. psd, indd, idml, ai, png vagy más egyéb, hasonló képességű és adottságú formátumot -, arra előzetes jelzést követően, 100% felár megfizetése mellett van lehetőség. Ilyen irányú igényét megrendelő a teljesítés ideje alatt vagy a teljesítést követő 90 napban jelezheti a vállalkozó részére.

6. Adatkezelés
A megrendelő hozzájárul, hogy a vállalkozó a személyes adatait a nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett – kezelje. A megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy késedelme esetén a vállalkozó az adatait az Adósság Kontroll Kft. (székhely: 1165 Budapest, Farkasszőlő u. 27/a., adószám: 14949094-2-42, képviseli: Marton Zoltán ügyvezető) követeléskezelő cégnek és a vele együttműködő ügyvédi irodának kiadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje a megrendelő fennálló tartozásának behajtása érdekében.

7. Teljesítés helye
Ha a felek a teljesítés helyében és módjában külön nem állapodnak meg, a teljesítés helye a vállalkozó telephelye. A megrendelő a terméket a vállalkozó telephelyéről szállíthatja el, a szolgáltatást ott veheti át. A szerződő felek a teljesítés helyében és a szolgáltatás módjában másként is megállapodhatnak.

8. Teljesítés ideje
A munka kezdete a szerződés létrejöttétől és adott esetben anyag teljes (tartalom, képi anyag, igényfelmérő, tárhely adatok) vállalkozó részére történő átadásától számított.

A megrendelő köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, logók, stb.) vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás elvégzéséhez illetve a megrendelt termék elkészítéséhez szükséges. Amennyiben megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat a megrendelő viseli.

A teljesítés ideje a megrendelésben, a visszaigazolásban vagy a szerződésben meghatározott időpont. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a vállalkozó a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja. A megrendelő visszajelzését igénylő munkafázisoknál 3 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a vállalkozó az adott munkafázist elfogadottnak tekinti.

A szolgáltatás illetve a megrendelt termék átvétele során a megrendelő köteles az átvett terméket illetve szolgáltatás minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű-minőségű.

9. Számlázás
A vállalkozó a számlát vagy a termék átadásával illetve a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg adja át, vagy a megrendelő székhelyére, vagy az általa megadott telephelyre küldi meg, vagy az általa megadott email címre küldi meg elektronikus formában.

10. Fizetési határidő
A felek közötti egyéb megállapodás hiányában a fizetési határidő a számla kiállításától számított 8. nap.

11. Fizetés
A számla összege a felek megállapodása szerint készpénzben a vállalkozó telephelyén, máshova történő szállítás esetén a termék átadásakor, vagy a szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára és határidőre történő utalással fizethető ki. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, ha a számla összege a vállalkozó részére átadásra kerül, vagy a bankszámláján megjelenik.

Fizetési késedelem esetén a vállalkozó késedelmi kamatként a hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot számíthat fel. A megrendelő fizetése esetén a szolgáltató a fizetett összeget előbb a tartozás behajtásával kapcsolatos költségekre, esetleges kötbérre, ezután a késedelmi kamatra, majd a számla összegének kiegyenlítésére számolja el.

A megrendelő a fizetendő összeget csupán abban az esetben számíthatja be a vállalkozóval szemben fennálló egyéb követelésébe, ha a felek erről írásban megállapodtak.

12. Tulajdonjog fenntartás, szerzői jogok
A megrendelő az esetlegesen korábban átadott látványterveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel. A megrendelő csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel.

A vállalkozó a díjának teljes összegű kifizetéséig a terméken illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon a vállalkozó a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonát illetve szellemi termékét képezi.

A vállalkozó által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a megrendelőt kizárólag a vállalkozó által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg.

Amennyiben a megrendelő a szerződést a grafikai terv elfogadását követően bármikor megszünteti, köteles a vállalkozási díj a vállalkozó által addig elvégzett munkájával arányos részét megfizetni. A megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a kész terméket az általa kért módosítások elkészítését követően sem veszi át, a vállalkozó a teljes díjra jogosult.

Amennyiben a megrendelő a díjat a fizetési határidőre nem fizeti meg, a vállalkozó a terméket visszakövetelheti. Ez esetben a megrendelő a terméket köteles a vállalkozónak az eredeti állapotban visszaadni.

A megrendelő tudomásul veszi, a megrendelt termék szerzői jogai a vállalkozót illetik. Ennek megfelelően a megrendelő a terméken – amennyiben az weboldal – köteles a vállalkozó nevét a láblécben elhelyezett, a www.kreativmindenes.hu címre linkelő logó és/vagy szöveg formájában feltüntetni.

A vállalkozó jogosult az elkészített terméket portfóliójában (és különböző portfóliós oldalakon) referenciaként feltüntetni. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy (cég)nevét a vállalkozó portfóliójában megjelenítse, esetlegesen honlapján a megrendelő honlapjára mutató hivatkozást helyezzen el.

A vállalkozó a vállalkozási díj hiánytalan megfizetése esetén időben és területileg korlátlan, harmadik személyre átruházható felhasználási jogot enged a megrendelőnek a kész termékre azzal, hogy a megrendelő a kész terméket megváltoztatni, átdolgozni nem jogosult, a forrásanyaggal csak külön megállapodás alapján rendelkezhet. A rögzített díj – hiánytalan megfizetése esetén – a jelen pontban körülhatárolt szerzői vagyoni jogok ellenértékét is tartalmazza.

A megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a vállalkozó által rendelkezésére bocsátott kész terméket jogosulatlanul vagy a felhasználási jog kereteit túllépve használja, azt jogosulatlanul módosítja, magatartásáért büntetőjogi illetve – az azzal okozott kárért – polgári jogi felelősséggel tartozik.

13. Szavatosság és jótállás, kártérítés
A termékekre vonatkozó szavatossági jogokat a szolgáltatás teljesítésekor hatályos jogszabályok állapítják meg.

Amennyiben a szolgáltatás vagy a termék a megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy a vállalkozó a megrendelő vagy megbízottja által átadott adathordozók (pendrive, DVD, fájlok, stb.), rajzok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.

Amennyiben a vállalkozó vállalja fel a nyomdatermékek tervezését, nyomtatást megelőző előkészítő műveleteit, csak a megrendelő által jóváhagyott minta alapján nyomtatható a termék, ezért a kigyártás után nem fogadunk el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát. Azért felelősséget nem tudunk vállalni.

A szolgáltatás vagy a termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért a vállalkozó kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget.

A vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

14. A szolgáltatás/termék átvizsgálása, kifogások
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az elvégzett szolgáltatást vagy a szállított terméket az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben a szolgáltatás vagy a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy a szolgáltatás vagy a termék mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban a vállalkozóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:

  • mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén megrendelő a termék átvételét követő munkanap 12 óráig értesíti a vállalkozót,
  • minőségi kifogás esetén megrendelő a szolgáltatás vagy a termék átvételét követő 3 napon belül értesíti a vállalkozót.

A kifogásról szóló értesítést minden esetben levélben vagy elektronikus úton kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a felvett jegyzőkönyvet. Amennyiben a fenti határidőkön belül a megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

A vállalkozó  mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén – amennyiben a kifogás megalapozott – a terméket kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy a szolgáltatás vagy a termék ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti megrendelőnek.

15. A szerződés felmondása, megszüntetése
A vállalkozó jogosult a megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani,:

  • amennyiben megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását megrendelő maga kezdeményezi,
  • amennyiben megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak,
  • amennyiben részszállítások esetén a megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki,
  • amennyiben megrendelő súlyos szerződésszegest követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni,
  • amennyiben megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a vállalkozóval el szemben, amely a vállalkozó  hátrányos megítélését eredményezheti.

Amennyiben a vállalkozó  valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a megrendelőnek a vállalkozóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

16. Kapcsolattartás
A megrendelő vállalja, hogy egy kapcsolattartót biztosít a gyors ügyintézés támogatására. A megbízás megkezdésekkor egy delegált személyt jelölnek ki erre a feladatra.

A feleknek az egymással közlendő nyilatkozatukat amennyiben a kapcsolattartó útján nem teljesíthető, a másik fél – bejegyzett – székhelyére, vagy telephelyére, illetve a másik fél által megadott email címre kell küldeniük. A feleknek biztosítani kell a székhelyen, a telephelyen és az email címen a küldemény átvételét. Amennyiben a címzett székhelyéről, telephelyéről a tértivevényes postai küldemény „nem kereste” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza, a postai visszaküldés dátumát követő napon a küldemény tartalmát közöltnek kell tekinteni.

17. Mögöttes jogszabályok
A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

18. Jogviták rendezése
A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.

A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a vállalkozó székhelye szerinti bíróság az illetékes.

19. Az általános szerződési feltételek módosítása
A vállalkozó az általános szerződési feltételeket a megrendelők értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a vállalkozónak. A módosítást el nem fogadó megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző általános szerződési feltételek érvényesek.

20. Az általános szerződési feltételek hatálya
A jelen általános szerződési feltételek 2022. szeptember 1-én lépnek hatályba, és a visszavonásig érvényesek.